NOTEIKUMI

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi

”JELGAVAS JAHTKLUBS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jelgavas Jahtkluba iekšējās kartības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu kārtību un drošību jahtkluba teritorijā.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kas atrodas jahtkluba teritorijā.

II. Jahtkluba darba laiki un teritorijas pieejamība

3. Jelgavas Jahtkluba sauszemes teritorija publiskai pieejamībai ir no 8:00 līdz 23:00. Viesiem, kam jahtklubā nav novietots savs kuģošanas transportlīdzeklis, teritoriju ir jāatstāj līdz plkst 24:00.

4. Jelgavas Jahtkluba telpu izmantošana un pārvietošanās pa pontoniem ir atļauta tikai ar jahtkluba direktora atļauju.

5. Visi atpūtas/izklaides pakalpojumi ir pieejami no 8:00 līdz 22:00. Pakalpojumu saņemšanu ārpus darba laika ir jāsaskaņo iepriekš ar jahtkluba direktoru.

6. Peldlīdzekļu piestāšana un atiešana pieejama visu diennakti.

III. Aizliegumi un ierobežojumi

7. Jelgavas Jahtklubā aizliegts:

7.1. iebraukt Jelgavas Jahtkluba teritorijā ar transportlīdzekli bez caurlaides;

7.2. trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Jelgavas pašvaldību un Jelgavas Jahtkluba pārvaldi, un troksnim nav pastāvīgs raksturs. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;

7.3. izmantot pirotehniskos izstrādājumus, ja tas nav saskaņots ar Jelgavas pašvaldību un Jelgavas Jahtkluba pārvaldi;

7.4. profilaktiski apkopt mehānisko transportlīdzekli vai ūdens transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.), bez saskaņošanas ar jahtkluba direktoru;

7.5. spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

7.6. ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt Jelgavas Jahtkluba inventāru, ēkas, pontonus un citus pamatlīdzekļus;

7.7. vest pastaigā suni bez pavadas;

7.8. bojāt vai pārvietot jahtkluba informatīvās zīmes (aizlieguma, brīdinājuma, ierobežojuma u.c. zīmes) vai citus objektus;

7.9. atrasties uz Lielupes upes ledus jahtkluba akvatorijā;

7.10. celt teltis, kurināt ugunskurus bez Jelgavas Jahtkluba administratora atļaujas;

7.11. atstāt savas personīgās mantas, makšķerēšanas vai jahtas inventāru, kas traucētu brīvu un drošu pārvietošanos;

7.12. atstāt striķu pietauvošanās galus ūdenī;

7.13. lietot alkoholu vai narkotiskos līdzekļus;

7.14. smēķēt (smēķēt atļauts tikai smēķēšanai paredzētajās vietās).

IV. Drošība un drošības uzraudzība

8. Ūdens transporta īpašnieki savlaicīgi informē Jelgavas Jahtkluba administratoru par personām, kuras ir tiesīgas atrasties uz ūdens transportlīdzekļa, uzņemoties atbildību par šo personu rīcību.

9. Bērni līdz 14 gadu vecumam Jelgavas Jahtkluba nedrīkst tikt atstāti bez uzraudzības.

10. Uz pontoniem un ūdens transportlīdzekļiem, bērniem jābūt uzvilktām glābšanas vestēm.

11. Uz ūdens transportlīdzekļiem drīkst tikt izmantot tikai tādu aprīkojumu, kas atbilst kuģošanas drošības, cilvēku dzīvības un veselības, kā arī vides aizsardzības prasībām.

12. Atbildīgs par ūdens transportlīdzekļa stāvēšanas drošību, kas novērš iespēju tos izmantot nepiederošām personām, kā arī to ekspluatāciju ir tā īpašnieks.

13. Par ūdens transportlīdzekļa tauvošanos un attauvošanos ir atbildīgs tā īpašnieks.

14. Grilus atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētās vietās, izmantojot Jahtkluba inventāru.

V. Personu pienākumi

15. Apmeklētāju pienākumi:

15.1. atkritumus mest tikai speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros;

15.2. dzīvnieku saimnieku pienākums ir savākt dzīvnieka ekskrementus;

15.3. gadījumā, ja tiek konstatēts būtiski bojājumi Jahtkluba inventāram, nekavējoties par to ziņot jahtkluba administratoram.

VI. Atbildība

16. Apmeklētāji ir atbildīgi:

16.1.par savu drošību un savu bērnu drošību un uzraudzību;

16.2. par savu mājdzīvnieku uzraudzību un rīcības sekām;

16.3. par izdarīto kaitējumu Jahtklubam vai trešajām personām.

17. Par pārkāpumiem apmeklētāji nes atbildību normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.